Přihlásit do Realka

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Igluu s.r.o. se sídlem Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 09763465, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342107 jakožto poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“) licence k softwaru (dále jen „Licence“) dle smlouvy, jejíž obsah je tvořen všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytnutí licence (dále jen „Smlouva“), k softwaru Realko (dále jen „Realko“) dostupném výhradně na doméně app-realko.cz , si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů nabyvatele licence (dále jen „Nabyvatele“) včetně rozsahu práv Nabyvatele v souvislosti s tímto zpracováním.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte email info@realko.cz.

1. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

1.1.

Obsahem poskytované služby na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem je zejména umožnit Nabyvateli užívat systém Realko. Primárně tedy zpracováváme osobní údaje Nabyvatelů - fyzických osob (našich zákazníků), abychom jim mohli poskytovat naši službu (užití Realka). Dále pak zpracováváme osobní údaje jako tzv. zpracovatel (detailně popsáno níže).

1.2.

Software zajišťující chod Realka je systém zpřístupňovaný dálkovým přístupem – celé řešení je tedy hostováno v cloudu a Nabyvatelé mají možnost se připojit dálkově pomocí internetu.

1.3.

Osobní údaje zpracováváme v první řadě za účelem uzavírání a plnění Smlouvy. K uzavření Smlouvy dochází zejména elektronickou formou (typicky jsou na základě objednávky podrobnosti Smlouvy, ke které jsou přiloženy příslušné aktuální licenční podmínky), tedy za tímto účelem sbíráme data pro identifikaci smluvní strany při provedení uzavření, abychom měli časové razítko pro důkaz souhlasu s konkrétními podmínkami. Osobní údaje dále zpracováváme za účelem plnění Smlouvy.

1.4.

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Licence jednali v souladu s právními předpisy.

1.5.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů sbíráme údaje o využití Realka.

1.6.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

1.7.

Zpracování těchto údajů je povinné, bez nich není možné poskytnout Licenci.

1.8.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

2. OD KOHO OSOBNÍ ÚDAJE DOSTÁVÁME A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

2.1.

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

2.2.

Pro zpracování osobních údajů Nabyvatele využíváme následující zpracovatele:

  • společnost Google LLC, Googleplex, Mountain View, California, U.S. jakožto zpracovatelem osobních údajů prostřednictvím služby Google Suite, jde o předání do USA,
  • společnost This One s.r.o., IČO: 037 34 404, se sídlem Celetná 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1,
  • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

2.3.

Osobní údaje Nabyvatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Realka a následně ve vlastním CRM systému, popř. pro účely účetnictví a fakturace společností This One s.r.o.

2.4.

Osobní údaje Nabyvatele mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

2.5.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

3. JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje poskytnuté při uzavírání Smlouvy a během jejího plnění uchováme po dobu trvání Smlouvy. I po ukončení Smlouvy jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům:

3.1. Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis, musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

3.2. Oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události). V této souvislosti Poskytovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o plnění Smlouvy (její obsah, informace o jejím plnění) a informace o logování v rámci práce se systémem Realko. Typicky je tato doba 5 let od ukončení spolupráce.
Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě žádosti Nabyvatele, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

4. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

4.1.

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

4.2.

Vždy Vás budeme informovat o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců,

e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

4.3.

Mezi Vaše další práva patří

a) požádat nás o vysvětlení,

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

5. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:
Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany

6. ZPRACOVATELSKÉ ZÁVAZKY

Vzhledem k tomu, že Nabyvatel vkládá do Realka osobní údaje, bude tyto Poskytovatel jakožto zpracovatel po dobu trvání Smlouvy zpracovávat, a to za účelem provozu Realka a poskytování služby podpory a údržby, případně dalších služeb sjednaných mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem.

Účelem zpracování je provoz Realka, jakožto systému určenému podporu činností realitní kanceláře jako správa a evidence klientů, nabídek a poptávek, sledování obchodních akcí nebo sledování a kontrola práce jednotlivých makléřů. Produkt umožňuje i export dat na různé realitní servery.

Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání Smlouvy a neobdrží-li jinou instrukci Nabyvatele dle písm. g) níže v tomto článku, smaže je 1 měsíc po ukončení Smlouvy.

Předmětem zpracování budou údaje klientů Nabyvatele a zájemců o nemovitosti klientů, případně zaměstnanců a osob jednajících z pověření Nabyvatele (realitních makléřů) a dalších třetích osob, jejichž údaje Nabyvatel automatizovaně či manuálně vloží do Realka.

Kategorií subjektů údajů jsou klienti, zájemci o nemovitosti a zaměstnanci Nabyvatele a osoby jednající z pověření Nabyvatele.

Typově půjde o údaje:

  • v případě Nabyvatelových klientů: [jméno, příjmení, telefon, pohlaví, e-mail, obchodní historie, informace o tom, odkud klient přišel, typy nemovitostí, u kterých vyvíjí aktivitu a o které má zájem, adresa, datum narození, v případě podnikatelů sídlo a IČO, DIČ, event. další údaje, které do REALKA vloží],
  • v případě zájemců o nemovitosti:[identifikační údaje, kontaktní údaje ( telefon, e-mail), informace o tom, o jakou nemovitost má zájem a event. další údaje, které vloží do REALKA],
  • v případě zaměstnanců a osoby jednajících z pověření Nabyvatele (uživatel): [identifikační údaje, přístupové údaje do Realka, role, fotografie, kontaktní údaje a další údaje, které vloží do REALKA],

Zpracovávané mohou být i osobní údaje vkládané Nabyvatelem k jednotlivým klientům (např. v podobě poznámek, atp.).

Poskytovatel se zavazuje:

a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Nabyvatele, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

c) přijme všechna technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku;

d) dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele (např. předchozí písemné povolení Nabyvatele se zapojením dalšího zpracovatele, uzavření smlouvy s dalším zpracovatelem, ve které mu budou uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů jako jsou uloženy Poskytovateli v této Smlouvě);

e) být Nabyvateli nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Nabyvatele jakožto správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů osobních údajů (např. právo na výmaz osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům);

f) být Nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi zabezpečovat osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd.;

g) v souladu s rozhodnutím Nabyvatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit Nabyvateli po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymazat existující kopie, nestanoví-li právní předpis jinak;

h) poskytovat Nabyvateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Nabyvatelem nebo jiným auditorem, kterého Nabyvatel pověřil, a k těmto auditům přispět;

i) ohlásit Nabyvateli porušení zabezpečení osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jej zjistí, a to rovněž i v případech, kdy je pokyn Poskytovatele v rozporu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Poskytovatel se zavazuje přijmout vhodná opatření k tomu, aby zabezpečil osobní údaje, k tomu slouží zejména tyto prostředky zabezpečení: Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany

Ke stažení
podmínky ochrany osobních údajů (.pdf 160 KB)